Regulamin oraz polityka prywatności i ochrona danych osobowych

§1 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.sushidrive.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia na stronie internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Strona internetowa SushiDrive.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§2 Składanie zamówień i koszt dostawy

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SushiDrive.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2. Koszt dostawy na terenie dzielnic Gdańska: Żabianka, Oliwa, Przymorze, Zaspa, Jelitkowo – 5 zł oraz dzielnic Gdańska: Wrzeszcz, Brzeźno, Letnica, Nowy Port, Aniołki, Gdańsk Główny, Niedźwiednik, Morena i Sopot – 10 zł, Poza terenem wyżej wymienionych dzielnic według indywidualnych ustaleń.

3. Odbiór osobisty przez Klienta dostępny pod adresem Gdańsk ul. Droszyńskiego 32/34. 

4. Zamówienia na wynos są przyjmowanie w dniach: 

      * piątek do godziny 21:00 >>> dostawa w sobotę.

      * sobota do godziny 21:00 >>> dostawa w niedzielę.

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.sushidrive.pl, mailowo pod adresem zamow.sushidrive@gmail.com lub telefonicznie pod nr 698 267 747.

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, pracownik SushiDrive.pl skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, SushiDrive.pl ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT – taką informację należy podać w zamówieniu. Faktura może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną lub pocztową, na wskazany adres.

9. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych strony internetowej SushiDrive.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on potwierdzenie od pracownika SushiDrive.pl o przyjęciu zamówienia i ustali szczegóły dotyczące adresu dostawy i kosztów transportu.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub wyborem opcji płatności przy odbiorze gotówką.

§5 Płatności

1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru – gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazany rachunek zależący do SushiDrive.pl

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.sushidrive.pl, Klient może zgłaszać na adres e-mail sushidrive.pl@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Gdańsk, ul. Droszyńskiego 32/34. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Klienta oraz dokładny opis zdarzenia.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów strony internetowej w związku z zakupami jest Firma SushiDrive S.C. o nr NIP 5842780024 w Gdańsku ul. Droszyńskiego 32/34. 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówień do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać telefonicznie pod numerem 698 267 747

b. Klient ma możliwość zmiany danych podanych podczas zamówienia w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres zamow.sushidrive@gmail.com lub zgłaszając telefonicznie pod numerem 698 267 747.

4. Treść zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z zawarciem i wykonaniem umowy, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym, dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.

§8 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między stroną internetową SushiDrive.pl, a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2021